О нама

A) Историјат предузећа

                ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац је јавно предузеће у садашњем облику основано 1999. године раздвајањем тадашњег ЈКП „Пожаревац“ на два предузећа. Међутим, организовано изношење и депоновање смећа на територији Пожаревца и Костолца спроводи се од 50.-тих година прошлог века.

                ЈКП „Комуналне службе“ је изузетно сложен и разуђен систем врло значајних делатности, неопходних за нормално функционисање градa. Делатности поверене ЈКП „Комуналне службе“ од стране оснивача – Скупштине града Пожаревца, су:

Изношење и депоновање смећа
Одржавање хигијене на јавним површинама
Одржавање јавних зелених површина
Пијачне услуге
Гробљанске услуге
Прихватилиште за псе и мачке луталице
Рециклажни центар

                Обављање свих наведених делатности организовано се врши на територији Пожаревца и Костолца. Током 2010.године израђена је Стратегија управљања комуналним отпадом на територији града Пожаревца којом ће се између осталог дефинисати начин укључивања околних насеља у Програм изношења и депоновања смећа.

Б) Законски оквир

             Законски оквир за пословање ЈКП „Комуналне службе“ пре свега је дефинисан Одлуком о комуналном уређењу Скупштине града Пожаревца, а затим и осталим позитивним законским прописима донетим од стране државних органа.

                Законска регулатива која се односи на јавна предузећа:

  • Закон ојавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
  • Закон о комуналним делатностима
  • Одлука о комуналном уређењу Скупштине града Пожаревца

 

В) Организациона структура

Организациона структура предузећа може се представити на следећи начин

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Надзорни одбор ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац састоји се од три члана, и то:

  1. Перишић Ивана, председник
  2. Милошевић Ивица, члан и
  3. Рајић Небојша, члан

РУКОВОДСТВО ПРЕДУЗЕЋА:

в.д. Директора предузећа: Марјановић Марко
Извршни директор пословног система: Милетић Весна
Извршни директор за корпоративне послова: Ваљаревић Саша
Руководилац сектора за опште и правне послове: Ваљаревић Тања
Руководилац техничког сектора: Филиповић Срђан
Руководилац сектора за финансије: Рајић Небојша

Лице задужено за заштиту података

Панић Павле
e-mail: pavle@komsluzbepo.rs
тел: 064/8584841